پکیج های خنک کن ترکیبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع پایه کاربرد دارد. در صنایع ای مانند فولاد، در بخش خنک کاری آب زیادی مصرف می شود که با در نظر گرفتن شرایط اقلیم ایران، در بسیاری از سایت ها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. د با توجه به نوع طراحی، در زمان های بین این دو وضعیت حداقلی و حداکثری دمای هوا، سیستم بخشی از بار گرمایی را با آب و بخش دیگر آن را با هوا خارج می سازد. این رویه زمینه ساز کاهش چشم گیر در مصرف آب می گردد.

در پکیج خنک کن ترکیبی در فصول سرد سال از هوا (خشک) و در فصول گرم از آب جهت خنک کاری استفاده می شود.