پکیج تبرید در مواردی که سیستم پروسسی به کاهش دما کمتر از دمای هوا یا آب خنک کننده نیاز داشته باشد کاربرد دارد. در سیکل تبرید سیال مبرد حرارت را در اواپراتور دریافت می کند و آن را در کندانسور به هوای محیط تحویل می دهد.

این چرخه بدون نیاز به آب کار می کند و در بعضی از سایت های واقع در مناطق خشک، تنها راه حل رسیدن به دمای مورد نیاز پروسس است. بطور معمول مبدل پوسته لوله ای برای جذب حرارت و مبدل هوا خنک برای دفع آن به کار برده می شوند. علاوه براین، اجزاء دیگری همچون کمپرسور، موتور، پایپینگ و سیستم های کنترلی در این پکیچ قرار دارند.